PRACOWNIE

Pracownia rehabilitacji układu ruchu

Celem pracowni jest utrzymanie sprawności fizycznej uczestników na zadowalającym poziomie oraz wdrożenie i zachęcenie ich do ćwiczeń. Każdy uczestnik ma swój tok rehabilitacji opracowany wspólnie z lekarzem rehabilitantem.

Ćwiczymy w basenie i na ścianie wspinaczkowej pokonując słabości, trenując wytrzymałości i przygotowując się na zawody. Na boisku gramy w piłkę nożną, ręczną i koszykówkę. Trenujemy także nordic walking, aerobik, rywalizujemy w grach i zabawach zespołowych. Salsa pozwala nam na uwolnienie emocji i pokonanie nieśmiałości. W pracowni stosujemy gimnastykę ogólnorozwojową, ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę ciała; czynne, czynno-bierne, izometryczne, równoważne, aerobowe. Wzmacniamy narząd ruchu na sprzęcie rehabilitacyjnym, m.in. bieżni, wioślarzu, cykloergometrze, steperze.

Jesteśmy organizatorami Mityngu pływackiego i Zawodów wspinaczkowych, które cieszą się ogromną popularnością, a zawodnikom dają radość i satysfakcję. Współpracujemy z innymi warsztatami, organizując gry i zabawy ruchowe w terenie.

Dzięki konsekwencji i wytrwałości nasi uczestnicy mogą poszczycić się medalami, pucharami i innymi nagrodami. Najważniejszą jednak jest widoczna poprawa samopoczucia i wzrost sprawności ruchowych.

Pracownia terapii psychologicznej

Pracownia zajmuje się edukacją społeczną oraz pomocą psychologiczną skierowaną do uczestników i ich rodzin. Celem pracowni jest pomoc w rozwiązywaniu codziennych, indywidualnych i grupowych, problemów uczestników, a także nauczanie sposobów lepszego funkcjonowania w społeczeństwie.

Uczestnicy biorą udział w spotkaniach indywidualnych z psychologiem, gdzie uzyskują wsparcie i pomoc, oraz w spotkaniach grupowych ucząc się m.in. sposobów radzenia sobie z negatywnymi emocjami oraz technik prawidłowej komunikacji.

Mając pod opieką 45-ciu uczestników, dzięki wspólnej chęci, współpracy i zaufaniu, wielokrotnie udało się rozwiązać sytuacje trudne i poprawić relacje międzyludzkie.

Pracownia gospodarstwa domowego

Celem pracowni jest ogólne usprawnianie funkcji społecznych oraz uzyskanie niezależności w radzeniu sobie w codziennym życiu. Zadaniem pracowni jest rozwijanie umiejętności kulinarnych, aktywizowanie do podejmowania działań w zakresie samodzielnego przygotowania posiłków oraz kształtowanie umiejętności współpracy z innymi.

Zdobywamy wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu metod i technik obróbki kulinarnej zyskując szansę na znalezienie zatrudnienia w gastronomii. Szczególną uwagę zwracamy na zachowanie czystości i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podczas obsługi sprzętów AGD. Wykorzystując sprawdzone przepisy kuchni polskiej i kuchni świata przygotowujemy proste oraz złożone posiłki. Potrawy dobieramy wg zasad zdrowego żywienia, obchodzonych świąt, sezonowo dostępnych produktów. Uczymy się przygotowywać posiłki niskobudżetowe i bardziej kosztowne. Nabywamy umiejętności dokonywania potrzebnych zakupów i szacowania ich kosztów, a także zasad prawidłowego przechowywania żywności. Podczas zajęć doskonalimy umiejętności porządkowe oraz praktyczną segregację śmieci.

Nasi podopieczni, uczestnicząc w kursach gastronomicznych, po przeprowadzonych państwowych egzaminach zawodowych, zdobywają świadectwa i dyplomy uprawniające do pracy w zawodach gastronomicznych. Zajęcia w pracowni pozytywnie wpływają na samopoczucie, wzmacniają poczucie własnej wartości i wiarę we własne możliwości.

Pracownia form użytkowych i poligrafii

Pracownia pełni dwojaką funkcję: jest ona polem do artystycznych poszukiwań, gdzie powstają oryginalne formy użytkowe oraz miejscem nauki obsługi różnych urządzeń technicznych.

Naszą misją jest wspieranie uczestników w ich aktywnym dążeniu do własnego rozwoju oraz samodzielności społecznej i zawodowej. Realizujemy ją poprzez indywidualne formy zajęć dopasowane do potrzeb poszczególnych uczestników. Zajmujemy się oprawą materiałów drukowanych; uczymy laminowania, bindowania i przycinania papieru do odpowiedniego formatu. Pracujemy nad oryginalnymi dekoracjami okolicznościowymi. Rozwijamy praktyczne umiejętności wchodzące w zakres krawiectwa. Uczymy właściwego stosunku do pracy i postawy dobrego pracownika. Stwarzamy możliwość pokonywania własnych ograniczeń w procesie wspólnego tworzenia prac. Środki finansowe uzyskane z ich sprzedaży przeznaczamy na pełniejszą integrację i rehabilitację społeczną uczestników Warsztatu.

Z oferty pracowni skorzystało wiele osób, które odnoszą sukcesy w licznych konkursach.

Pracownia rękodzieła artystycznego

Celem pracowni jest wypracowanie umiejętności niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu oraz cech niezbędnych do podjęcia pracy. Dzięki praktycznym działaniom mobilizujemy do aktywności własnej, w prostych sytuacjach zadaniowych.

W pracowni poznajemy różne techniki zdobnicze, plastyczne oraz krawieckie. Do pracy wykorzystujemy różnorodne materiały, które pozwalają na tworzenie ciekawych i niepowtarzalnych prac. W czasie zajęć rozwijamy potrzebę komunikowania i współdziałania z innymi osobami. Poprzez różne formy tworzenia rozwijamy kreatywność, sprawność manualną, cierpliwość oraz realizujemy własne pomysły. Motywujemy do większej aktywności i większego zaangażowania w różnych sytuacjach i przedsięwzięciach społecznych.

Wykształcone umiejętności podczas zajęć wykorzystywane są w codziennych czynnościach. Dodatkowo dają one satysfakcję, budują pewność siebie i podnoszą samoocenę.

Pracownia drewna i metalu

Celem pracowni jest przygotowanie do współdziałania w grupach i pełniejszego uczestnictwa w życiu zawodowym. Poprzez rehabilitację dążymy do rozwinięcia sprawności manualnych, wrażliwości artystycznej oraz uzdolnień.

Wytwarzamy i tworzymy w obszarach: przedmiotów użytkowych z drewna i łączenia go z innymi materiałami oraz uszlachetniania drewna technikami ozdobnymi. Kształtujemy i wdrażamy do systematycznej, dokładnej pracy, samodzielności, odpowiedzialności za wykonane zadanie oraz organizację etapowości pracy. Poznajemy funkcjonowanie różnych, prostych i specjalistycznych, narzędzi i urządzeń stolarskich. Podchodzimy indywidualnie do każdego uczestnika – motywujemy go do rozpoznania predyspozycji i rozwijania pasji. Powstałe prace dają nam poczucie sensu ich wykonywania, poczucie piękna i wiary w siebie.

Wykonane przedmioty ozdobne i użytkowe znalazły bardzo wielu odbiorców. Szczególnym wyróżnieniem dla nas są uznane już i zamawiane prace: anioły, kapliczki oraz przedmioty użytkowe jak np. półeczki, wieszaki, skrzynki i inne.

Pracownia biżuterii artystycznej

Pracowania ma na celu rozwój nowych oraz doskonalenie nabytych umiejętności projektowania i wykonywania biżuterii i ozdób. Zależy nam na tym, aby zajęcia kształtowały kompetencje zawodowe oraz rozwijały psychofizyczne sprawności.

Prowadzimy różne działania dostosowane do indywidualnych możliwości i potrzeb uczestników. Nasze cele nastawione są na rozwijanie takich cech zawodowych jak: samodzielność, odpowiedzialność, zaangażowanie, wytrwałość, staranność. Doskonalimy umiejętności manualne oraz poprawiamy koordynację wzrokowo-ruchową. Uczymy się posługiwania narzędziami precyzyjnymi, projektujemy i odtwarzamy wzory biżuteryjne. Poznajemy różnorodne materiały i formy pracy, uczymy się nowych technik biżuteryjnych i plastycznych, rozwijajmy kreatywność oraz swoje zainteresowania. Dbamy, o to, aby proponowane formy pracy były przekazywane w sposób ciekawy i łatwo przyswajalny. Uzyskiwane przez nas efekty, motywują nas do większego zaangażowania, a także wpływają na budowanie poczucia pewności siebie.

Wykonane przez nas prace prezentujemy na wystawach i kiermaszach, cieszą się one dużym zainteresowaniem i są chętnie kupowane. Pieniądze z ich sprzedaży przeznaczamy na uczestnictwo w różnych formach aktywności społecznej – wychodzimy do kina, teatru, wyjeżdżamy na wycieczki.

Pracownia podtrzymywania umiejętności edukacyjnych

Głównym celem pracowni jest nabycie lub przypominanie i utrwalanie wiedzy oraz umiejętności zdobywanych w czasie edukacji szkolnej. Takich, które są przydatne podczas zatrudnienia i poznania rynku pracy.

Organizujemy szereg działań aktywizujących, edukacyjnych, kulturalnych; wyjścia do kina, teatru, muzeów, galerii oraz wycieczki. Promujemy wartości przekazane przez naszego patrona – Jana Pawła II. Dzięki współpracy z różnymi organizacjami odbywamy szkolenia z psychologiem-doradcą zawodowym, bierzemy udział w kursach zawodowych (np. fryzjerskim) i w warsztatach. Aktywnie uczestniczymy w licznych festiwalach i przeglądach. Współpracujemy z instytucjami i zaprzyjaźnionymi warsztatami organizując wspólne przedsięwzięcia; występy muzyczno-taneczne, występy teatralne.

Nasi uczestnicy otrzymują znaczące nagrody i wyróżnienia. Wszyscy biorący udział w szkoleniach i kursach mogąc poszczycić się nowymi uprawnieniami i kwalifikacjami do wykonywania zawodu.

Pracownia kartek okolicznościowych

W pracowni ćwiczymy sprawność manualną i koordynację wzrokowo-ruchową, doskonalimy własne umiejętności oraz rozbudzamy wrażliwość estetyczną. Podczas zajęć rozwijamy uzdolnienia i zainteresowania plastyczne oraz nabywamy sprawności potrzebne do wykonywania różnych zadań.

Wykonujemy kartki okolicznościowe, zaproszenia, pamiątki i inne drobne przedmioty dekoracyjne. Pracując indywidualnie czy w grupie i wykonując różne zadania, dostosowane do naszych możliwości, zdobywamy umiejętności potrzebne w życiu codziennym, ale też społecznym i zawodowym. Poznając i wykorzystując różne techniki papieroplastyczne i inne materiały, rozwijamy swoją kreatywność i z rzeczy małych, staramy się tworzyć coś oryginalnego. Uczymy się dokładności i wytrwałości, samodzielności w organizowaniu pracy, ale też dostrzegamy korzyści płynące ze współdziałania. Wspólnie pracując i dzieląc się obowiązkami tworzymy kartki, które zachwycają i inspirują do działania. Zauważane i doceniane efekty naszej pracy sprawiają, że zwiększamy poczucie własnej wartości, wiarę w siebie i własne możliwości oraz przeżywamy radość z odnoszonych sukcesów.

Uznanie klientów i coraz szersze grono odbiorców sprawia nam wiele satysfakcji, motywuje do jeszcze większych starań, ale też pozwala zarabiać pieniądze. Przeznaczamy je na wyjścia na basen, na ścianę wspinaczkową, zajęcia z salsy i inne terapeutyczne atrakcje.

Pracownia upominków artystycznych

Celem pracowni jest terapia poprzez sztukę. Realizowane w pracowni zamierzenia, umożliwiają rozwijanie u uczestników zdolności, kreatywności i wyobraźni plastycznej, stymulują rozwój psychoruchowy i sprawność manualną, kształtują cierpliwość, dokładność i systematyczność pracy.

W pracowni wykorzystujemy różne techniki plastyczne, dostosowane do zainteresowań i zdolności uczestników tak, aby każdy mógł realizować własne pomysły. Posługujemy się malarstwem, rysunkiem, recyklingiem i collagem. Uczymy się ozdabiać przedmioty, pakować i dekorować prezenty oraz wykonywać wianki i stroiki okolicznościowe. Staramy się urozmaicać zajęcia poprzez łączenie różnych technik ze sobą, co zaciekawia i jednocześnie inspiruje do dalszej pracy. Twórcze zajęcia wspomagają rozwój, sprawiają wiele radości, wpływają korzystnie na wzrost samooceny. Uczą pracy indywidualnej i współpracy w grupie. Stajemy się bardziej odporni na konstruktywną krytykę, asertywni, a to pozytywnie wpływa na równowagę emocjonalną i umiejętność radzenia sobie ze stresem i trudnymi sytuacjami.

Uczestnicy prezentują swoje prace na wystawach, kiermaszach oraz biorą udział w różnorodnych konkursach artystycznych zdobywając nagrody i wyróżnienia.

Pracownia obróbki laserowej

Pracownia obróbki laserowej daje osobom z niepełną sprawnością możliwość rozwoju poprzez konkretne działanie. Prowadzone zajęcia mają na celu wypracowanie miedzy innymi systematyczności i dokładności wykonywania prac.

Podstawowym procesem w pracowni jest wycinanie różnorodnych kształtów przy użyciu plotera laserowego. W trakcie zajęć wykonywane są wyroby gotowe lub podzespoły i części wykorzystywane w innych technikach zdobniczych. Poszczególne etapy pracy – projektowanie, obróbka laserowa i montaż – stanowią formę terapii i dostosowane są do indywidualnych możliwości uczestnika. Gotowe wyroby sprzedawane są w ramach kiermaszy okolicznościowych. Wykonujemy także prace na indywidualne zamówienia.

Duże zaangażowanie oraz zadowolenie z powstałych prac wpływają pozytywnie na samoocenę uczestników i wzmacniają w nich poczucie wartości. Uczą też wytrwałości tak potrzebnej w codziennym życiu.