Sprzedajemy nasze prace
Nasz patron - Jan Paweł II
Regulamin Warsztatu Terapii Zajęciowej
Pracownie Warsztatu Terapii ZAjęciowej
Cele WarsztatuO nas


 

REGULAMIN
WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ IM. JANA PAWŁA II
prowadzonego przez Fundację Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/2013 Zarządu Fundacji REPI z dnia 21 maja 2013 roku

1. Warsztat Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II, zwany dalej "Warsztatem" działa na podstawie:
1.1. Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.),
1.2. Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 marca 2004 r.
w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. Nr 63, poz. 587 z późn. zm.),
1.3. Statutu Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji,
1.4. Innych aktów prawnych mających zastosowanie.

2. Warsztat rozwija umiejętności wykonywania czynności życia codziennego, zaradności
osobistej,
a także psychofizyczne sprawności oraz podstawowe i specjalistyczne
umiejętności zawodowe, umożliwiające uczestnictwo w szkoleniu zawodowym
lub podjęcie pracy.

3. Warsztat nie jest miejscem pracy zarobkowej uczestników. Za zajęcia w Warsztacie
uczestnikowi
nie przysługuje wynagrodzenie.

4. Uczestnik Warsztatu ma prawo do:
4.1. poszanowania swoich praw i godności,
4.2. udziału w przygotowaniu IPR oraz ocenie indywidualnych efektów rehabilitacji,
4.3. pomocy instruktorów w realizacji IPR,
4.4. przystosowania stanowiska terapeutycznego do swoich psychofizycznych sprawności,
4.5. zgłaszania własnych propozycji w kwestii wyboru i uczestnictwa w zajęciach oraz imprezach
kulturalnych organizowanych przez Warsztat,
4.6. rozwijania własnych zainteresowań,

5. Uczestnik Warsztatu ma obowiązek:
5.1. aktywnie uczestniczyć w procesie rehabilitacji,
5.2. przestrzegać ustalonego czasu zajęć,
5.3. stosować się do poleceń pracowników Warsztatu,
5.4. przestrzegać zasad współżycia społecznego,
5.5. dbać o mienie Warsztatu,
5.6. przestrzegać obowiązujących w Warsztacie Regulaminów,
5.7. przestrzegać zasad bezpiecznej i higienicznej pracy.

6. Współpraca Warsztatu z rodzicami bądź opiekunami:
6.1. opiekunowie mają obowiązek znać i przestrzegać zasad określonych w niniejszym
Regulaminie,
6.2. opiekunowie na bieżąco, pisemnie informują o lekach, jakie przyjmuje uczestnik,
6.3. opiekunowie mają obowiązek brać udział w spotkaniach opiekunów,
6.4. opiekunowie powinni wykonywać zalecenia zawarte w IPR ich dotyczące,
6.5. rodzice bądź opiekunowie mają obowiązek współpracować z Radą Programową w przypadku
wystąpienia problemów z podopiecznym i aktywnie uczestniczyć w poszukiwaniu
konstruktywnego ich rozwiązania oraz konsekwentnie realizować wspólne postanowienia,
6.6. rodzice lub opiekunowie mają obowiązek jak najszybciej przekazywać informacje o każdej
(korzystnej lub niekorzystnej) zaobserwowanej u swojego dziecka zmianie w zachowaniu,
6.7. rodzice bądź opiekunowie w pierwszym dniu nieobecności uczestnika zgłaszają powód
kierownikowi lub terapeucie.

7. Kierownik Warsztatu:
7.1. odpowiada za całokształt pracy Warsztatu, zgodnie ze swoim zakresem obowiązków,
7.2. zapewnia odpowiednie warunki pracy, dba o przestrzeganie przepisów bhp i p.poż.,
7.3. zapewnia odpowiednią organizację zajęć ze względu na potrzeby i możliwości uczestników
mając na uwadze realizację zapisów punktu drugiego niniejszego Regulaminu.
7.4. przedstawia Radzie Programowej:
7.4.1. rozkład zajęć w Warsztacie,
7.4.2. okres przerwy wakacyjnej uczestników Warsztatu,
7.4.3. zatwierdzony plan urlopów pracowników.

8. Uczestnicy Warsztatu są ubezpieczeni w drodze do i z warsztatu oraz od następstw
nieszczęśliwych wypadków związanych z udziałem w zajęciach. Koszty ubezpieczenia
ponosi Warsztat.

9. Zważywszy na fakt, że celem Warsztatu jest przygotowanie uczestników do jak najbardziej
samodzielnego życia w społeczeństwie, w miarę możliwości przybywają oni na zajęcia we
własnym zakresie lub autobusem komunikacji publicznej, w zależności od stopnia sprawności
uczestnika.

10. Dowóz na zajęcia odbywa się zgodnie z "Harmonogramem dowozu uczestników".

11. Do autobusu komunikacji zbiorowej na pierwszym przystanku danej linii wsiada opiekun-
pracownik Warsztatu, a uczestnicy dosiadają się na najbliższych sobie przystankach.
Analogicznie po zakończonych zajęciach. Warsztat nie ponosi odpowiedzialności za szkodę
powstałą w drodze z i na przystanek autobusowy.

12. Uczestnik może przybywać na zajęcia samodzielnie bez opiekuna z Warsztatu, jeżeli jest
do tego zdolny.

13. Uczestnik zobowiązany jest do codziennej obecności na zajęciach. Nieobecność powinna
być usprawiedliwiona.

14. Uczestnicy przebywają na zajęciach od godziny 7:30 do 14:30. Po przyjściu na zajęcia uczestnik
potwierdza ten fakt w liście obecności własnoręcznym podpisem.

15. W czasie trwania zajęć w Warsztacie dla uczestników wprowadza się dwie przerwy
po 30 minut. Z uwagi na stan zdrowia uczestnika i w razie zaistnienia potrzeby, może być
stosowany indywidualny rytm zajęć z odpowiednią przerwą na odpoczynek.

16. Zajęcia uczestników prowadzone są indywidualnie i grupowo. W przypadku zajęć grupowych
odbywają się one zgodnie z "Harmonogramem zmian grup".

17. Uczestnik, który opuści co najmniej 15 dni zajęć w ciągu roku kalendarzowego bez
usprawiedliwienia, zostaje skreślony z Listy uczestników.

18. Jeżeli uczestnik z powodu choroby opuści 80% zajęć w ciągu roku zostaje skreślony
z Listy uczestników.

19. Rada Programowa Warsztatu może udzielić uczestnikowi pisemnego upomnienia
za naruszanie zasad Regulaminu. Drugie upomnienie w ciągu jednego roku kalendarzowego
powoduje skreślenie uczestnika. Pisemne upomnienie zostaje zatarte po roku czasu.
W ciągu 10 dni roboczych od dnia udzielenia pisemnego upomnienia uczestnikowi przysługuje
odwołanie do Zarządu Fundacji.

20. Uczestnik Warsztatu, zgodnie z założeniami treningu ekonomicznego, może otrzymywać
środki finansowe na podstawie decyzji Rady Programowej zamieszczonej w IPR.

21. Środki finansowe w ramach treningu ekonomicznego wypłacane są 11 razy w roku. Kwota
łączna wypłacanych środków nie może przekroczyć iloczynu liczby uczestników
zakwalifikowanych do treningu ekonomicznego, kwoty 100 zł i 11 okresów rozliczeniowych.

22. Kwota wypłacanego treningu ekonomicznego składa się z trzech części.
22.1. Kwota stała - 50,00 zł na okres rozliczeniowy.
22.2. Dodatek motywacyjny - uczestnik Warsztatu z pomocą terapeuty z pracowni,
w której przebywa oceniany jest w następujących sferach:
22.2.1. punktualne przyjście na zajęcia,
22.2.2. higiena osobista,
22.2.3. kultura słowa i właściwe zachowanie,
22.2.4. zaangażowanie w wykonywane zadania,
Rada Programowa może dodać inne potrzebne sfery.
22.3. Premia uznaniowa, która jest wielokrotnością 10,00 zł - na podstawie decyzji
Rady Programowej.

23. Uczestnik w każdej sferze, jeżeli jej ocena była pozytywna, wpisuje, po uzgodnieniu z terapeutą,
kwotę określoną w podpunktach 23.1-23.2, jeżeli ocena sfery była negatywna wpisuje kwotę
0,00 zł.

23.1. sfery 22.2.1-22.2.3 - każdego dnia wpisuje kwotę 0,30 zł,
23.2. sfera 22.2.4 - każdego dnia wpisuje kwotę do 1,00,
Na zakończenie tygodnia tabelę z punktami podpisuje uczestnik i terapeuta zajęciowy,
pod opieką którego uczestnik przebywał.

24. W przypadku osób systematycznie opuszczających zajęcia wypłata kwoty stałej (o której mowa
w pkt. 22.1) nastąpi jeżeli Rada Programowa, po rozpoznaniu sytuacji, uzna, że nieobecności
uczestnika wynikają z jego trudnej sytuacji zdrowotnej lub rodzinnej nie są przez niego
zawinione.

25. Kierownik Warsztatu ma prawo zwrócenia się do uczestnika lub jego opiekunów z prośbą
o udokumentowanie zaświadczeniem lekarskim trwającej dłużej niż 10 dni nieobecności na
zajęciach z przyczyn zdrowotnych.

26. Kwotę wypłaty treningu ekonomicznego zaokrągla się do pełnych złotych.

27. Wypłata środków finansowych w ramach treningu ekonomicznego dokonywana jest w gotówce.

28. Wypłata oraz ewentualne potrącenia udokumentowane są w formie pisemnej. "Listę wypłat
środków finansowych w ramach treningu ekonomicznego" podaje się do publicznej
wiadomości.

29. Nieusprawiedliwiona nieobecność uczestnika na zajęciach skutkuje obniżeniem wypłacanej
kwoty środków w ramach treningu ekonomicznego o 1,00 zł za każdy dzień.

30. Uczestnik z pomocą swojego terapeuty-opiekuna z Warsztatu decyduje o wykorzystaniu
całości swojego treningu ekonomicznego podczas zajęć w Warsztacie. Kwota ta zostanie
zatrzymana w Warsztacie i rozliczona na podstawie zgromadzonych paragonów.

31. Rada Programowa Warsztatu ma prawo do obniżenia kwoty środków finansowych jako kary
w przypadku rażącego zachowania uczestnika.

32. Prawa autorskie wykonanych prac uczestników są własnością Warsztatu.

33. Uczestnik wyraża zgodę na fotografowanie i filmowanie w czasie zajęć.

34. Wizerunek uczestnika może być publikowany w mediach oraz materiałach promocyjnych
i szkoleniowych Warsztatu.

35. Uczestnik wyraża zgodę na jazdę prywatnymi samochodami pracowników Warsztatu w celach
realizacji procesu rehabilitacji.

36. Na terenie Warsztatu i podczas zajęć obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu
i środków odurzających.

37. Uczestnik bądź rodzic lub opiekun uczestnika mają prawo odwoła się od decyzji Rady
Programowej Warsztatu do Zarządu Fundacji.

38. Osoba, która zamierza zrezygnować z zajęć jest zobowiązana poinformować o tym fakcie
kierownika Warsztatu pełny miesiąc kalendarzowy przed planowanym dniem skreślenia.

39. Regulamin wchodzi w życie 16 grudnia 2013 roku

 

Najnowsze wiadomości z Warsztatu Terapii Zajęciowej

Pobierz pełen tekst regulaminu Warsztatu Terapii Zajęciowej jako plik PDF

(łatwe przeglądanie, łatwy druk)

Pobierz REGULAMIN WTZ im. JP2 prowadzonego przez Fundację Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji