Strona główna
O nas

REGULAMIN
WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ IM. JANA PAWŁA II
PROWADZONEGO PRZEZ STOWARZYSZENIE ICH LEPSZE JUTRO

Przyjęty Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia
ICH LEPSZE JUTRO nr 48 z dnia 30 lipca 2007 r.

Regulamin Warsztatu Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II jest podstawowym wewnętrznym aktem normatywnym określającym zasady i formy współpracy uczestników, pracowników i rodziców bądź opiekunów.

1. Warsztat Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II,
zwany dalej "Warsztatem" działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776)
z późniejszymi zmianami,
2. Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie
warsztatów terapii zajęciowej (Dz.U. Nr 63, poz. 587) z późniejszymi zmianami,
3. Statutu Stowarzyszenia "ICH LEPSZE JUTRO",
4. Innych aktów prawnych mających zastosowanie.

2. Warsztat rozwija umiejętności wykonywania
czynności życia codziennego, zaradności
osobistej, a także psychofizyczne sprawności
oraz podstawowe i specjalistyczne umiejętności
zawodowe, umożliwiające uczestnictwo w
szkoleniu zawodowym lub podjęcie pracy.

Nasza świetlica
Sprzedajemy nasze prace
O naszym Stowarzyszeniu
Nasz patron - Jan Paweł II
Galeria fotografii
Regulamin Warsztatu Terapii Zajęciowej
1% tak DUŻO, tak MAŁO
Pracownie Warsztatu Terapii ZAjęciowej

Pobierz pełen tekst regulaminu
Warsztatu Terapii Zajęciowej
jako plik PDF
(łatwe przeglądanie, łatwy druk)

Pomagają nam (darczyńcy, sponsorzy)
Cele Warsztatu
Aktualności z prac Warsztatu
Polecamy DOBRE strony www
 
Kontakt  
 

3. Warsztat nie jest miejscem pracy zarobkowej uczestników. Za zajęcia w Warsztacie uczestnikowi
nie przysługuje żadne wynagrodzenie.

4. Uczestnik Warsztatu ma prawo do:
4.1. poszanowania swoich praw i godności,
4.2. udziału w przygotowaniu IPR oraz ocenie indywidualnych efektów rehabilitacji,
4.3. pomocy instruktorów w realizacji IPR,
4.4. przystosowania stanowiska terapeutycznego do swoich psychofizycznych sprawności,
4.5. zgłaszania własnych propozycji w kwestii wyboru i uczestnictwa w imprezach kulturalnych
organizowanych przez Warsztat,
4.6. rozwijania własnych zainteresowań, 4.7. współredagowania gazetki Warsztatu.

5. Uczestnik Warsztatu ma obowiązek:
5.1. aktywnie uczestniczyć w procesie rehabilitacji,
5.2. przestrzegać ustalonego czasu zajęć,
5.3. stosować się do poleceń pracowników Warsztatu,
5.4. przestrzegać zasad współżycia społecznego,
5.5. dbać o mienie Warsztatu,
5.6. przestrzegać obowiązujących w Warsztacie Regulaminów,
5.7. przestrzegać zasad bezpiecznej i higienicznej pracy.

6. Współpraca Warsztatu z rodzicami bądź opiekunami:
6.1. opiekunowie mają obowiązek znać i przestrzegać zasad określonych w niniejszym Regulaminie,
6.2. opiekunowie na bieżąco, pisemnie informują o lekach, jakie przyjmuje Uczestnik,
6.3. opiekunowie mają obowiązek brać udział w spotkaniach opiekunów,
6.4. opiekunowie powinni wykonywać zalecenia zawarte w IPR dotyczące ich,
6.5. rodzice bądź opiekunowie mają obowiązek współpracować z Radą Programową w przypadku wystąpienia
problemów z dzieckiem i aktywnie uczestniczyć w poszukiwaniu konstruktywnego ich rozwiązania oraz
konsekwentnie realizować wspólne postanowienia,
6.6. rodzice lub opiekunowie mają obowiązek jak najszybciej przekazywać informacje o każdej
(korzystnej lub niekorzystnej) zaobserwowanej u swojego dziecka zmianie w zachowaniu,
6.7. rodzice bądź opiekunowie w pierwszym dniu nieobecności uczestnika zgłaszają powód kierownikowi
lub terapeucie.

7. Kierownik Warsztatu:
7.1. odpowiada za całokształt pracy Warsztatu, zgodnie ze swoim zakresem obowiązków,
7.2. podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu Stowarzyszenia "ICH LEPSZE JUTRO",
7.3. zapewnia odpowiednie warunki pracy, dba o przestrzeganie przepisów bhp i p.poż.,
7.4. zapewnia odpowiednią organizację zajęć ze względu na potrzeby i możliwości uczestników mając na
uwadze realizację zapisów punktu drugiego niniejszego Regulaminu.
7.5. przedstawia Radzie Programowej:

7.5.1. rozkład zajęć w Warsztacie,
7.5.2. okres przerwy wakacyjnej uczestników Warsztatu,
7.5.3. zatwierdzony plan urlopów pracowników.

8. Uczestnicy Warsztatu są ubezpieczeni w drodze do i z warsztatu oraz od następstw nieszczęśliwych
wypadków związanych z udziałem w zajęciach. Koszty ubezpieczenia ponosi Warsztat.

9. Zważywszy na fakt, że celem Warsztatu jest przygotowanie uczestników do jak najbardziej
samodzielnego życia w społeczeństwie, przybywają oni na zajęcia we własnym zakresie
lub autobusem komunikacji publicznej, w zależności od stopnia sprawności uczestnika.

10. Dowóz na zajęcia odbywa się zgodnie z "Harmonogramem dowozu uczestników".

11. Do autobusu komunikacji zbiorowej na pierwszym przystanku wsiada opiekun-pracownik Warsztatu,
a uczestnicy dosiadają się na najbliższych sobie przystankach do autobusu danej linii. Po zakończonych
zajęciach, opiekun wraz z uczestnikami jadą tą samą trasą, a uczestnicy wysiadają z autobusu na
swoich przystankach. Warsztat nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą w drodze z i na
przystanek autobusowy.

12. Uczestnik może przybywać na zajęcia samodzielnie bez opiekuna z Warsztatu, jeżeli jest do tego
zdolny. Jeżeli Uczestnik nie jest zdolny do samodzielnego poruszania się, Warsztat wynajmuje taksówkę.

13. Uczestnik zobowiązany jest do codziennej obecności na zajęciach. Nieobecność powinna być
usprawiedliwiona przez lekarza, w wyjątkowych przypadkach losowych przez rodziców bądź opiekunów.

14. Uczestnicy przebywają na zajęciach od godziny 7:30 do 14:30. Po przyjściu na zajęcia uczestnik
potwierdza ten fakt w liście obecności własnoręcznym podpisem.

15. W czasie trwania zajęć w Warsztacie dla uczestników wprowadza się dwie przerwy po 30 minut.
Z uwagi na stan zdrowia uczestnika i w razie zaistnienia potrzeby, może być stosowany indywidualny
rytm zajęć z odpowiednią przerwą na odpoczynek.

16. Zajęcia uczestników prowadzone są indywidualnie i grupowo. W przypadku zajęć grupowych odbywają
się one zgodnie z "Harmonogramem zmian grup".

17. Uczestnik, który opuści co najmniej 15 dni zajęć w ciągu roku kalendarzowego bez usprawiedliwienia,
zostaje skreślony z Listy Uczestników.

18. Jeżeli uczestnik z powodu choroby w ciągu półrocza opuści 80% zajęć, zostaje skreślony
z Listy Uczestników.

19. Rada Programowa Warsztatu może udzielić uczestnikowi pisemnego upomnienia za naruszanie zasad
Regulaminu. Drugie upomnienie w ciągu jednego roku kalendarzowego powoduje skreślenie Uczestnika.
Pisemne upomnienie zostaje wyciągnięte z akt Uczestnika po roku czasu. W ciągu 10 dni roboczych od
dnia udzielenia pisemnego upomnienia uczestnikowi przysługuje odwołanie do Prezesa Zarządu
Stowarzyszenia.

20. Uczestnik Warsztatu zgodnie z założeniami Treningu Ekonomicznego może otrzymywać środki
finansowe na podstawie decyzji Rady Programowej zamieszczonej w IPR.

21. Otrzymanie środków finansowych w ramach Treningu Ekonomicznego oraz ewentualne potrącenia
udokumentowane są w formie pisemnej.

23. Uczestnik Warsztatu, który w ramach indywidualnego programu bierze udział w Treningu
Ekonomicznym, może otrzymać do swojej dyspozycji środki finansowe w wysokości nieprzekraczającej
100 złotych miesięcznie.

24. Środki finansowe w ramach Treningu Ekonomicznego wypłacane są przez okres 11 miesięcy w roku.

25. Nieusprawiedliwiona nieobecność Uczestnika na zajęciach skutkuje obniżeniem wypłacanej kwoty
środków w ramach Treningu Ekonomicznego o 5,00 zł.

26. Środki finansowe w ramach Treningu Ekonomicznego wypłacane są w gotówce za pisemnym
potwierdzeniem odbioru w "Liście Wypłat środków finansowych w ramach Treningu Ekonomicznego".

27. Wypłata środków finansowych w ramach Treningu Ekonomicznego, odbywa się najpóźniej w ostatnim
dniu roboczym miesiąca.

28. Uczestnik przy pomocy swojego opiekuna z Warsztatu decyduje o wykorzystaniu 100% kwoty środków
finansowych podczas zajęć w Warsztacie. Kwota ta zostanie zatrzymana w Warsztacie i rozliczona na
podstawie gromadzonych paragonów kasowych.

29. Rada Programowa Warsztatu ma prawo do obniżenia kwoty środków finansowych jako kary w
przypadku rażącego zachowania uczestnika.

30. Prawa autorskie wykonanych prac uczestników są własnością Warsztatu.

31. Uczestnik wyraża zgodę na fotografowanie i filmowanie w czasie zajęć.

32. Wizerunek uczestnika może być publikowany w mediach i materiałach promocyjnych i szkoleniowych
Warsztatu.

33. Uczestnik wyraża zgodę na jazdę prywatnymi samochodami pracowników Warsztatów w celach
realizacji procesu rehabilitacji.

34. Na terenie Warsztatu i podczas zajęć obowiązuje zakaz palenia tytoniu i spożywania alkoholu.

35. Uczestnik bądź rodzic lub opiekun Uczestnika mają prawo odwoła się od decyzji Rady Programowej
Warsztatu do Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.

36. Regulamin wchodzi w życie 1 września 2007 roku.