Strona główna
Nasza świetlica
O naszym Stowarzyszeniu
Galeria fotografii
1% tak DUŻO, tak MAŁO
Pomagają nam (darczyńcy, sponsorzy)
Polecamy DOBRE strony www
Kontakt
O nas
Sprzedajemy nasze prace
Nasz patron - Jan Paweł II
Regulamin Warsztatu Terapii Zajęciowej
Pracownie Warsztatu Terapii ZAjęciowej
Cele Warsztatu
Aktualności z prac Warsztatu
 

Warsztat Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II prowadzi terapię i rehabilitację osób niepełnosprawnych w sferze intelektu, sprawności fizycznej oraz zdrowia psychicznego.

Celem Warsztatu jest nabycie umiejętności niezbędnych do podjęcia aktywności zawodowej oraz zaspokajania potrzeb efektywnego kontaktu z otoczeniem, a także wskazywanie sposobów życia i postępowania, zgodnych z naukami głoszonymi przez patrona Warsztatu - Jana Pawła II.

Cele te osiągane są przez:

  • integrację środowisk osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi, dbanie o godność ludzką, miejsce wśród innych ludzi oraz szczęście osób niepełnosprawnych
  • rozwijanie zadowolenia z życia, samoakceptacji, samorealizacji i poczucia własnej wartości oraz niezależności, a przy tym uczenie współdziałania w grupie
  • czerpanie przez Uczestników satysfakcji z aktywnego udziału w życiu społecznym oraz rozwijanie świadomości przynależności do społeczeństwa
  • pomoc w poszukiwaniu pracy dla Uczestników, zwiedzanie zakładów pracy, współpracę ze szkołami zawodowymi, rejestrację Uczestników w urzędzie pracy, rozwijanie kompetencji Uczestników,
  • efektywną i kreatywną współpracę z opiekunami.
  Terapeutyczne walory pracy (ergoterapia - terapia pracą, terapia zajęciowa) polegają na poprawie zdolności uczestnictwa w życiu społecznym. Terapia jest działaniem wielokierunkowym, opartym na wykorzystaniu tkwiącego w osobie niepełnosprawnej potencjału rozwojowego, niezależnie od stopnia niepełnosprawności.  

Terapia zajęciowa włącza osoby niepełnosprawne w działania, które mają aspekt ruchu, zabawy, treningu i pracy. Zadania realizowane są również przez rozwijanie zainteresowań i zdolności indywidualnych. W toku zajęć szczególną uwagę zwraca się na doskonalenie umiejętności: utrzymania higieny osobistej, prowadzenia prac porządkowych, przygotowywania posiłków, dokonywania zakupów, kształtowania akceptowanych społecznie zachowań, wyrabiania odpowiedzialności i zdyscyplinowania, przestrzegania regulaminu zajęć.

Praca terapeutyczna odbywa się w trzech pionach:

  • kształcącym (cele poszczególnych pracowni w dziale PRACOWNIE)
  • rehabilitacji społecznej - nauka samodzielnego życia
  • rehabilitacji ruchowej - Pracownia Rehabilitacji Układu Ruchu.

Rehabilitacja zawodowa jest prowadzona w pracowniach. Zajęcia są głównym elementem dojrzewania do podjęcia pracy zarobkowej (np. w zakładzie pracy chronionej lub na specjalnie przygotowanym stanowisku). Dzięki zadaniom wyrabiana jest odpowiedzialność za powierzony materiał i narzędzia, cierpliwość, umiejętność zaplanowania wykonywanej pracy, rozłożenie sił i doprowadzenie pracy do końca. Każde z powierzonych zadań jest zakończone sukcesem. Każde jest o stopień trudniejsze od poprzedniego.

W celu rozwijania integracji społecznej Uczestnicy Warsztatu nawiązują kontakt ze środowiskiem lokalnym, innymi środowiskami pracy, a także mieszkańcami. Organizowane są zajęcia dodatkowe z zakresu sportu, kultury, turystyki i wypoczynku.

W Warsztacie działa Samorząd Uczestników, tworzony przez wszystkich, a reprezentowany przez 5-osobowe Prezydium wybierane w głosowaniu jawnym. Samorząd daje Uczestnikom poczucie decydowania o swoim losie i współkierowania miejscem, w którym spędzają siedem godzin dziennie.

 
Wszechstronna rehabilitacja uczestników